Aangifte vennootschaps belasting

Er zijn een aantal uitzonderingen op de vennootschapsbelasting

Er zijn een aantal uitzonderingen op de vennootschapsbelasting

Het is belangrijk om te controleren of uw onderneming of organisatie in aanmerking komt voor een uitzondering op de vennootschapsbelasting. Zo voorkomt u dat u onnodig belasting betaalt. Uiteraard kunnen we u hierbij helpen.

Snoeren Financieel Advies heeft de expertise in huis die u nodig heeft!

Snoeren Financieel Advies heeft de expertise in huis die u nodig heeft!

De fiscale regels voor het bepalen van het fiscale belastbare bedrag in de vennootschapsbelasting zijn vaak complex en hebben veel uitzonderingen.

De fiscale wet- en regelgeving verandert continu.

De fiscale wet- en regelgeving verandert continu.

Met belastingadvies op maat zorgt u ervoor dat u goed geïnformeerd bent, voldoet aan de wet en optimaal gebruikmaakt van de fiscale mogelijkheden om de hoeveelheid belasting die u moet betalen te verminderen. U wilt namelijk niet te veel belasting betalen!

Snoeren Financieel Advies, úw belastingadviseur

Snoeren Financieel Advies, úw belastingadviseur

In onze brede adviespraktijk combineren onze fiscaal adviseurs algemene kennis met diepgaande kennis van de belastingwetgeving en bieden we u een goed doordacht en samenhangend belastingadvies dat volledig aansluit op uw situatie.

Enkele aspecten van de vennootschapsbelasting (Vpb)


Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Rechtsvormen zoals een bv en een nv zijn altijd verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen.

De belastingregels zijn tegenwoordig erg ingewikkeld. Een fout is zo gemaakt en de Belastingdienst is niet uw beste vriend.

De Belastingdienst onderscheidt voor belasting over winst "lichamen" en "natuurlijke personen".

 • Lichamen (zoals bedrijven en organisaties) moeten aangifte vennootschapsbelasting doen.
 • Natuurlijke personen (zoals eenmanszaken) betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting.

De meest voorkomende lichamen zijn:

 • de naamloze vennootschap (nv)
 • de besloten vennootschap (bv)

Andere lichamen, zoals verenigingen, stichtingen en vergelijkbare organisaties, moeten alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doenOok overheidsondernemingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Het aangiftebiljet bestaat uit het aangiftebiljet zelf, een zogenaamde opgaaf bij de aangifte en specificaties.

 • Het aangiftebiljet bevat de kerngegevens om de vennootschapsbelastingschuld vast te stellen.
 • De opgaaf bestaat uit algemene gegevens van de belastingplichtige, een fiscale vermogensopstelling, een fiscale winstberekening, de verliesverrekening en dergelijke.
 • In de specificaties worden de gegevens opgenomen over dochtermaatschappijen, aandeelhouders, voorkoming dubbele belasting en investeringsaftrek.

Een interessante manier om minder vennootschapsbelasting te hoeven betalen, is door middel van verliesverrekening vpb. U kunt namelijk via carry back of carry forward verliezen uit bepaalde jaren verrekenen met de winst in een ander boekjaar. Daardoor drukt u de belastbare winst en hoeft u uiteindelijk minder vennootschapsbelasting te betalen.

Als u belastingplichtig bent in de vennootschapsbelasting mag u verliezen uit het ene jaar verrekenen met de belastbare winst in een bepaald boekjaar. Dit wordt verliesverrekening vennootschapsbelasting genoemd. U kunt de verliezen op twee manieren verrekenen: via voorwaartse verliesverrekening (carry forward) en via achterwaartse verliesverrekening (carry back). Een korte uitleg:

 1. Carry back vpb. Bij carry back verrekent u het verlies uit een jaar met de winst van het jaar daarvoor.

 2. Carry forward vpb. Bij carry forward verreken je het verlies met de winst uit de jaren erna.

De Belastingdienst laat weten dat de volgorde is: eerst carry back, vervolgens carry forward. Anders gezegd: Je verrekent een verlies eerst met de winst van het jaar ervoor (als er sprake was van winst). Pas daarna mag je het verlies verrekenen met de winsten uit de jaren erna.

Door op deze manier verliesverrekening vpb toe te passen, betaal je minder vennootschapsbelasting. Je compenseert de verliezen van het ene jaar met de winst van een ander jaar. Vandaar dat deze regeling ook wel verliescompensatie wordt genoemd.

De vennootschapsbelasting wordt per jaar geheven en daarom wordt gekeken naar de zogenaamde jaarwinst van uw onderneming. De winst wordt simpel gezegd bepaald door de gemaakte omzet te verminderen met de gemaakt kosten.

Maar er zijn een hoop andere factoren die meewegen voor het bepalen van uw fiscale resultaat voor de aangifte vennootschapsbelasting. Houd voor het bepalen van uw fiscale resultaat rekening met:

 • De deelnemingsvrijstelling: resultaten uit deelnemingen met een belang van meer dan 5% worden niet meegenomen bij het bepalen van het fiscale resultaat.
 • Niet aftrekbare kosten.
 • De herinvesteringsreserve: belastingheffing over boekwinsten op materiële vaste activa kan onder voorwaarden doorgeschoven worden naar de toekomst.
 • Fiscaal hogere of lagere afschrijving doordat bijvoorbeeld in het verleden de herinvesteringsreserve is toegepast of fiscale afschrijving niet meer mogelijk is.
 • Investeringsaftrek en of desinvesteringsbijtelling.
 • Fiscaal hogere of lagere dotatie aan lijfrente of pensioenverplichtingen.
 • Niet aftrekbare rente als gevolg van in de wet opgenomen bepalingen.
 • De aanwezigheid van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
 • De verrekening van verliezen.
 • De innovatiebox: fiscaal voordeel voor innovatieve activiteiten.